Javakhk 1915-23

Our Program


Documents on condition of the People of Javakhk in 1915-23
Փաստաթղթեր 1915-23 թվականներին Ջավախքի ժողովրդի իրավիճակը մասին
Документы о положении народа Джавахка в 1915-23 годах


Document Report of Pogos Abelian to People’s Commissar Askanaz Maravian (in Russian).
Պողոս Աբելյանի զեկույցը ժողովրդական կոմիսար Ասքանազ Մռավյանին (ռուսերեն):
Доклад Погоса Абеляна народному комиссару иностранных дел Асканазу Мравяну (на русском).

Document

Javakhk and the Armenian national-liberaton movements,
Ashot Melkonyan (in Armenian).
Ջաւախքը եւ հայ ազգային-ազատագրական շարժումները,
Աշոտ Մելքոնեան (հայերեն)
:
Джаваxк и армянские национально освободительные движения,
Ашот Мелконян (на армянском).


Document

Shoulder to shoulder agains enimy,
Artyush Sanosyan (in Russian).
Ուս ուսի թշնամու առաջ,
Արտյուշ Սանոսյան (ռուսերեն):

Плечем к плечу против врага,
Артюш Саносян (на русском).


Document

The status of Akhalkalak region in 1917-1918,
Artyush Sanosyan (in Russian).
Ախալքալաքի գավառի կարգավիճակը 1917-1918 թթ.,
Արտյուշ Սանոսյան (ռուսերեն):
Вопрос статуса Аxалкалакского уезда в 1917-1918 гг.,
Артюш Саносян (на русском).


Document

Zori Zorian – the defender of the city,
Artyush Sanosyan (in Russian).
Զորի Զորյան` քաղաքի պաշտպանը,
Արտյուշ Սանոսյան (ռուսերեն):
Зорий Зорьян – защитник города,
Артюш Саносян (на русском).


Document

Zori Zorian,
Yervand Simonyan (in Armenian).
Զորի Զորյան,
Երվանդ Սիմոնյան (հայերեն):
Ерванд Симонян,
Артюш Саносян (на армянском).


Document

To the Diplomatic Mission of the Arm. Rep. in Georgia. From the Presidium of the Akhalkalak Armenian Compatriotic Union (in Russian).
Վրաստանում Հ. Հ. Դիվանագիտական հայկական առաքելությանը: Ախալքալաքի հայկական հայրենակցական միության վարչությունից (ռուսերեն):
Дипломатическому Представителю Арм. Респ. в Грузии. Oт Правления Ахалкалакского Армянского землячества (на русском).


Document

To the diplomatic and military representative of the Turkish government in Georgia. From the Presidium of the Akhalkalak Compatriotic Union (in Russian).
Վրաստանում Թուրքիայի դիվանագիտական եւ ռազմական ներկայացուցչին: Ախալքալաքի հայրենակցական միության վարչությունից (ռուսերեն):
Дипломатическому и военному представителю турецкого правительства в Грузии. Oт Правления Ахалкалакского Армянского землячества (на русском).


Document

The letter of the residents of Akhalkalak district to diplomatic mission of Republic of Armenia in Georgia, 1921 (in Russian).
Ախալքալաքի բնակչության նամակը Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչությանը, 1921 թ. (ռուսերեն):
Письмо жителей Ахалкалакского района дипломатической миссии Республики Армении в Грузии, 1921 г. (на русском).


Document

Report of V. Poyajian to the Armenian mission in Tiflis, 1921 (in Russian).
Վ. Պոյաջյանի զեկույցը Թիֆլիսում Հայկական առաքելությանը, 1921 թ. (in Russian).
Доклад В. Пояджяна Армянской миссии в Тпхисе, 1921 г. (на русском).

 


Documents on official international relations concerning Javakhk
Փաստաթղթեր Ջավախքին վերաբերվող միջազգային պաշտոնական հարաբերությոնների մասին
Документы об оффициальных международных сношениях имеющих отношение к Джавахку

Document

Decision of the government of RA of temporary postponement of bringing in troops in Akhalkalak (in Russian).
ՀՀ կառավարության որոշումը Ախալքալաք զորք մտցնելը ժամանակավորապես հետաձգելու մասին, 1918 թ. (ռուսերեն):
Решение правительства РА о временной отсрочке ввода войск в Ахалкалак, 1918 г. (на русском).


Document

The letter of the minister of foreign affairs of RA on disputed territories between Armenia and Georgia, 1918 (in Russian).
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի նամակը Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ վիճելի տարածքների մասին, 1918 թ. (ռուսերեն):
Письмо министра иностранных дел РА о вопросах спорных территорий между Арменией и Грузией, 1918 г. (на русском).


Document

Աշոտ Մելքոնյան, Հայաստանի պատմության եւ ժողովրդագրության հիմնահարցեր:
Ashot Melkonyan, Problems of history and demography of Armenia.
Ашот Мелконян, Проблемы истории и демографии Армении.


Document

Աշոտ Մելքոնյան, Ջավախքը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի առաջին քառորդին:
Ashot Melkonyan, Javakhk in the 19th Century and the First Quarter of the 20th Century.
Ашот Мелконян, Джавахк в XIX – первой четверти XX века.


Document

Աշոտ Մելքոնյան, Ջավախքի հիմնահարցի մատենագիտություն:
Ashot Melkonyan, Bibliography for Javakhk Problems.
Ашот Мелконян, Библиография Джавахкской проблематики.


Document

Arshak Jamalian, The Armenian-Georgian Cause (in Armenian).
Արշակ Ջամալեան, Հայ-վրացական կնճիռը (հայերեն).
Аршак Джамалян, Армяно-грузинская проблема (на армянском).


Document

Dispatch N 73 on solution of the problem of Akhalkalak district, 1918 (in Russian).
Զեկույց N 73 Ախալքալաքի գավառի հարցի լուծման մասին, 1918 թ. (ռուսերեն):
Донесение N 73 о разрешении вопроса Ахалкалакского уезда, 1918 г. (на русском).


Document

Vahe Sargsyan, Javakhk in 1988-2008 (articles collection), Armenian | Russian
Վահե Սարգսյան, Ջավախքը 1988-2008թթ., (հոդվածների ժողովածու), հայերեն | ռուսերեն։
Ваэ Саркисян, Джавахк в 1988-2008 в. (сборник статей), на армянском | на русском.


Document

Fairy Tails of Javakhk, with introduction of V. Sargsyan, Armenian.
Ջավախքի ժողովրդական հեքիաթներ, Վ. Սարգսյանի նախաբանով, հայերեն։
Народные сказки Джавахка, с предисловием В. Саркисяна, на армянском.


Document

Northern Gates of Armenia: JAVAKHK, LORI (in Armenian), Part 1, Part 2,
Part 3 - Confirmation of rights of Armenians of Javakhk in international documents, Part 4, Part 5, Part 6, Part 7, Part 8, Part 9.
Հայոց հյուսիսային դարպասները. ՋԱՎԱԽՔ, ԼՈՌԻ (հայեեն), մաս 1, մաս 2, մաս 3 - Ջավախահայության իրավունքների ամրագրումը միջազգային
փաստաթղթերում
, մաս 4 , մաս 5, մաս 6, մաս 7, մաս 8, մաս 9:
Северные ворота Армении: ДЖАВАXК, ЛОРИ (на армянском), Часть 1, Часть 2, Часть 3 - Закрепление прав армян Джавахка в медународных документах, Часть 4 , Часть 5, Часть 6, Часть 7, Часть 8, Часть 9.


Document

The answer of the foreign minister of Georgia to Armenian government, 1918 (in Russian).
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի պատասխանը հայկական ղեկավարությանը, 1918 թ. (ռուսերեն):
Ответ министра иностранных дел Грузии армянскому руководству, 1918 г. (на русском).


Document

Declaration of the Council of RA on territorial problems with Georgia, 1918 (in Russian).
ՀՀ Խորհրդի հայտարարությունը Վրաստանի հետ տարածքային խնդիրների մասին, 1918 (ռուսերեն):
Заявление Совета РА о территориальных вопросах с Грузией, 1918 г. (на русском).


Document

Session of the Armenian-Georgian piece conference with participating representatives of England and France on 13th January, 1919 (in Russian).
Հայ-վրացական խաղաղության բանակցությունների 1919 թ. հունվարի 13-ի նիստը Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ (ռուսերեն):
Заседания мирной Армяно-Грузинской конференции при участии представителей союзных держав Англии и Франции 13-го января 1919 г. (на русском).


Document

Reasons of Sovnarkom of Armenia for including the Akhalkalak region in boundaries of Armenia (in Russian).
Ախալքալաքի գավառը Հայաստանի սահմանների մեջ ներգրավելու համար` Հայաստանի Ժողկոմհորհի հիմքերը (ռուսերեն):
Основания, заставляющие Совнарком Армении считать наиболее целесообразным включение Ахалкалакского уезда в пределы Армении (на русском).


Document

Session of PB of the Central Committee of GKP on 16. VII. 1921 (in Russian).
ՎԿԿ Կենտկոմի քաղկոմի16. VII. 1921 թ. նիստը (ռուսերեն):
Заседание Политбюро ЦК КПГ 16. VII. 1921 г.  (на русском).

 

 

 

To top

Page address for references / Էջի հասցեն հղումների համար / Aдрес для ссылок:

Copyright © 2007 - Javakhk 1915-23
Reproduction in full or in part is prohibited without reference to
Javakhk 1915-23